NAL-bijeenkomst 'Slim laden voor Iedereen' voor marktpartijen

17-10-2022 740 keer bekeken

Op woensdag 2 november van 13:00 - 16:00 uur organiseert de NAL een bijeenkomst voor marktpartijen om informatie te geven en in te winnen over een aantal thema's rondom slim laden. Het doel? Samenwerken aan de opschaling van slim laden: van plan naar uitvoering.

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland zit flink in de lift. Met alle voertuigen tegelijk op maximaal vermogen laden zal in de toekomst niet meer gaan. Bovendien is dat wat betreft kosten en klimaat niet optimaal. Dat moet en kan slimmer! Grootschalige adoptie van slim laden is noodzakelijk om in te spelen op een flexibel aanbod van elektriciteit uit zon en wind en het efficiënt benutten van ons elektriciteitsnet. Slim laden is daarmee een belangrijke voorwaarde om de transitie naar duurzame mobiliteit en energie op volle snelheid door te laten gaan.


Afgelopen periode is daarom vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) met vele betrokkenen gewerkt aan het actieplan ‘Slim Laden voor Iedereen’. Mogelijk heeft u of uw organisatie ook bijgedragen. Doel van dit actieplan is dat 60 procent van alle laadsessies slim zijn in 2025. Het actieplan bevat een streefbeeld en kader voor slim laden in Nederland en een tiental concrete acties om met alle partners de komende jaren te werken aan opschaling. De NAL wil nu de stap van plan naar uitvoering zetten en gaat daarvoor met haar partners in gesprek. U bent, als (potentiële) aanbieder van slim laden diensten, van harte uitgenodigd om op 2 november a.s. mee te praten over wat de meerwaarde is, wat uw rol en bijdrage kan zijn, wat voor u van belang is bij de implementatie en hoe de samenwerking vorm moet krijgen.

 

Slim laden, het met inzet van techniek sturen van snelheid en tijdstip van het laden van elektrische auto’s, is een must have voor de groei van elektrisch vervoer. We staan aan de vooravond van de transitie naar rijden op hernieuwbare bronnen. Energie uit zon en wind komt in golven en tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe. De waarde van flexibiliteit aan vraagzijde zal hierdoor flink toenemen. Slim laden ontzorgt berijders van elektrische voertuigen en stelt ze in staat bewuster te laden in relatie tot kosten en klimaat. Slim laden stuurt op basis van voorkeuren automatisch op het besparen van geld, maximale benutting van duurzame energie en helpt om het elektriciteitsnet optimaal te benutten. Hoewel technische oplossingen voor slim laden volop beschikbaar zijn én in de praktijk bewezen in meerdere proeftuinen, laat de brede opschaling van de toepassing van slim laden langer op zich wachten dan maatschappelijk gewenst.

 

Van plan naar uitvoering

Het actieplan ‘Slim Laden voor Iedereen’ is begin september j.l. gepubliceerd en voorziet in een samenwerking tussen gebruikers (vertegenwoordigers), aanbieders, overheden, werkgevers en netbeheerders om tijdig de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren. Dat omvat slim laden op zowel private als publieke laadpunten. De focus ligt daarbij op bestemmingsladen: laden waarbij de connectietijd (veel) groter is dan de laadtijd, zoals thuis of op het werk. Het volledige nieuwsbericht hierover is te lezen op:  ‘Slim Laden voor iedereen’ in volgende fase. Een directe link naar het actieplan: Actieplan Slim laden voor iedereen 2022 - 2025.

 

Het actieplan bestaat uit 10 acties die gericht zijn op drie opgaven:

 1. Het realiseren van een aantrekkelijk slim laadaanbod door marktpartijen voor gebruikers;
 2. Landelijke uitrol van netvriendelijk laden (ontlasten stroomnet);
 3. Gebruikers ondersteunen bij de adoptie van slim laden.

 

Aanbieders wordt hiermee gevraagd, uitgedaagd, en gestimuleerd om een aantrekkelijk en duidelijk aanbod voor slim laden te ontwikkelen en dat op grote schaal aan te bieden. Voor eind 2022 wil het programmateam deze acties samen met betrokken stakeholders vertalen naar een concreet uitvoeringsplan voor de jaren 2023, 2024 en 2025, met helderheid over de  samenwerking middelen en governance. Dat moet bovendien leiden tot een samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst tussen alle betrokken partners.

 

Uitnodiging

Maar hoe geven we de samenwerking ten behoeve van de uitvoering vorm zodat alle partners in de samenwerking op efficiënte wijze hun rol en verantwoordelijkheid kunnen oppakken? Daarover gaan we graag met aanbieders in gesprek. En daaronder verstaan we alle partijen die slim laden aan elektrische rijders kunnen en willen aanbieden. Het gaat hier onder andere om Charge Point Operators, e-Mobility Service Providers, leasemaatschappijen, energieleveranciers, autofabrikanten en Smart Charging providers.

De NAL nodigt deze marktpartijen uit om deel te nemen aan een bijeenkomst op woensdag 2 november  13:00 – 16:00 uur in Utrecht (exacte locatie volgt later). Doel van deze bijeenkomst is om informatie te geven en in te winnen over in elk geval de volgende thema’s:

 • Meerwaarde voor aanbieders: voordelen, nadelen, kansen en risico’s en hoe ondervang je die.
 • Mogelijke rol en bijdrage van aanbieders bij de 10 acties in het actieplan
 • Uitvoering acties: wat is van belang voor een efficiënte en haalbare uitvoering?
 • Grootschalige uitrol slim laden: proces, risico’s en beheersingsmaatregelen
 • Communicatie met de EV-rijder
 • Samenwerking het programma en met andere partners in de keten: wat is van belang?
 • Middelen (financieel, capaciteit) en overige randvoorwaarden
 • Governance: wat is van belang voor een effectieve sturing, regie, coördinatie en monitoring
 • Commitment
 • W.v.t.t.k.

 

Kom ook, praat mee en meld u aan door een e-mail bericht te sturen naar: NAL-secretariaat@rvo.nl

We zien uit naar uw komst!

Cookie-instellingen