NAL opschalingsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’: update 2

21-12-2023 751 keer bekeken

Met deze periodieke update informeren we je over de belangrijkste ontwikkelingen van het uitvoeringsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen (SLVI).

Memorandum of Understanding (MoU)

Inmiddels boeken we behoorlijke vooruitgang met ons uitvoeringsprogramma en realiseren we in veel actielijnen mooie samenwerkingsverbanden. Hiermee is de noodzaak voor een MoU overbodig geraakt. De NAL-regio’s hebben ondertussen de NAL Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst omvat vele activiteiten, waaronder de uitvoering van het programma SLVI.   Zowel de NAL regio’s als de NAL stuurgroep verbinden zich hiermee aan het programma.

Op dit moment worden de 11 actielijnen van het programma in de vorm van werkplannen uitgewerkt. Deze worden in de volgende informatiesessie in maart 2024 toegelicht.

 1. Aanbod borgen via concessies en vergunningen
 2. Aanbod borgen via afspraken met Algemene ondernemingsverenigingen
 3. Leidende coalitie aanbieders vormen
 4. Keurmerk ontwikkelen
 5. Stimuleren van laadpalen en diensten
 6. Netbewust laden mogelijk maken
 7. Informatiebasis elektrisch rijden actualiseren
 8. Voorlichten en publieke inzicht vergroten
 9. Ondersteunen koopproces gebruiker
 10. Kennisontwikkeling
 11. Slim laden als norm stellen

Handreiking Netbewust Laden gepubliceerd

De handreiking Netbewust laden is in november vastgesteld en op 1 december gepubliceerd op de NAL-website. Het kernteam heeft vervolgens opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een mogelijke vergoedingsmethodiek voor netbewust laden in de huidige concessie en vergunningscontracten. Het onderzoek richt zich op de (bedrijfseconomische) consequenties voor deze laadexploitanten. Bijvoorbeeld de resterende looptijd van het contract, de technische stand van zaken van de laadinfrastructuur, de eventuele initiële kosten en ook de omzetderving. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2024 verwacht.

Technische Werkgroep Slim Laden

Het doel van het programma SLVI is om elektrische voertuigen en laadinfrastructuur te integreren in de elektriciteitsnetten, zodat dit slimmer in het energiesysteem past. Hiervoor voeren we een testprogramma uit met elektrische voertuigen in het ElaadNL Testlab. De voertuigen worden getest op hun slimme laadgedrag, hun interoperabiliteit en immuniteit voor spanningsverstoringen op het elektriciteitsnet.  Hierbij werken we samen met de RAI-verenging, DOET en ElaadNL.

Keurmerk NEN opgestart

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een NEN keurmerk Slim laden voor laadpunten en laaddiensten. Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een Dutch Technical Agreement. De groep is inmiddels samengesteld en heeft als voorzitter Eric van Voorden. De eerste drie bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er is een werkplan opgesteld. 

Wat staat ons in 2024 te wachten?

In het begin van het jaar zullen we de werkplannen voor alle 11 actielijnen opleveren. Deze gaan we eind maart toelichten in een informatiesessie.


Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en vertrouwen op jullie interesse en samenwerking in het nieuwe jaar!

Cookie-instellingen